Mediacja

Mediacje Warszawa Mediacja to dobrowolny i poufny proces prowadzący do rozwiązania i polubownego zakończenia konfliktu wspólnie wypracowanym porozumieniem, a nie rozstrzygnięciem sporu arbitralnym wyrokiem sądu. Prawo stron do decydowania we własnych sprawach jest fundamentem procedury mediacyjnej. W mediacji strony zachowują pełną kontrolę nad wszystkimi sprawami, które ich dotyczą – wspólnie decydują zarówno o spektrum omawianych […]

Mediacje Warszawa

Mediacja to dobrowolny i poufny proces prowadzący do rozwiązania i polubownego zakończenia konfliktu wspólnie wypracowanym porozumieniem, a nie rozstrzygnięciem sporu arbitralnym wyrokiem sądu.

Prawo stron do decydowania we własnych sprawach jest fundamentem procedury mediacyjnej. W mediacji strony zachowują pełną kontrolę nad wszystkimi sprawami, które ich dotyczą – wspólnie decydują zarówno o spektrum omawianych zagadnień, określają czas jaki jest potrzebny na rozważenie kwestii spornych i ustalenie rozwiązań, wspólnie też decydują o finalnych warunkach porozumienia.

Do rozpoczęcia mediacji potrzebna jest zgoda i gotowość każdej ze stron na przystąpienie do rozmów. Każda z osób uczestniczy w mediacji, jeżeli taka jest jej wola. Zasada dobrowolności obowiązuje na każdym etapie mediacji – każdy w dowolnym momencie może zrezygnować z Mediacja to dobrowolny i poufny proces prowadzący do rozwiązania i polubownego zakończenia konfliktu wspólnie wypracowanym porozumieniem, a nie rozstrzygnięciem sporu arbitralnym wyrokiem sądu.
Prawo stron do decydowania we własnych sprawach jest fundamentem procedury mediacyjnej. W mediacji strony zachowują pełną kontrolę nad wszystkimi sprawami, które ich dotyczą – wspólnie decydują zarówno o spektrum omawianych zagadnień, określają czas jaki jest potrzebny na rozważenie kwestii spornych i ustalenie rozwiązań, wspólnie też decydują o finalnych warunkach porozumienia.
Do rozpoczęcia mediacji potrzebna jest zgoda i gotowość każdej ze stron na przystąpienie do rozmów. Każda z osób uczestniczy w mediacji, jeżeli taka jest jej wola. Zasada dobrowolności obowiązuje na każdym etapie mediacji – każdy w dowolnym momencie może zrezygnować z dalszego udziału w rozmowach.

W trakcie mediacji strony negocjują sporne kwestie w celu osiągnięcia ugody, przy pomocy mediatora – fachowo przygotowanej, neutralnej i bezstronnej osoby, która pomaga im poradzić sobie z konfliktem. Mediator nie jest osobą bezpośrednio zaangażowaną w konflikt, nie reprezentuje żadnej ze stron, nie ocenia, nie wydaje wyroku. Zadaniem mediatora jest wspieranie stron w zdefiniowaniu i analizie indywidualnych i wspólnych potrzeb oraz pomoc w prowadzonych negocjacjach.

Przebieg posiedzeń mediacyjnych, zachowanie stron, wszelkie informacje, propozycje czy oświadczenia stron składane w czasie mediacji są objęte poufnością i nie mogą być ujawnione osobom trzecim ani wykorzystane w toku postępowania przed sądem. (Mediatora z obowiązku zachowania tajemnicy może zwolnić jedynie zgodna decyzja stron w tej sprawie.)

Poufne, odformalizowane rozmowy, pozwalają na zrozumienie istoty problemu
i wspólne wypracowanie obopólnie satysfakcjonującego sposobu zakończenia konfliktu. W wyniku realnego wpływu uczestników na zakres, przebieg i efekt ustaleń mediacja zapewnia szerszy wachlarz rozwiązań, niż dostępne w drodze postępowania sądowego, a wspólnie uzgodniony i zaakceptowany przez każdą ze stron zakres porozumienia sprzyja jego dobrowolnemu wykonaniu.

Procedurę mediacyjną można zastosować zarówno w sprawach sądowych, jak
i prywatnych, gdy uprawnione do podejmowania decyzji strony, które nie radzą sobie już samodzielnie z konfliktem i problemami są gotowe podjąć rozmowy w celu osiągnięcia porozumienia, korzystając z pomocy i wsparcia osoby trzeciej.

Przedmiotem mediacji mogą być wszelkie formy konfliktów, w tym: rodzinne, cywilne, pracownicze, gospodarcze, karne. Mediacja zakończona ugodą pozwala uniknąć postępowania sądowego lub zakończyć trwający już proces.

W sprawach rodzinnych mediacja ma zastosowanie m.in. w sporach pomiędzy partnerami/ małżonkami/ rodzicami małoletnich dzieci w sytuacjach kryzysowych czy około rozwodowych. W mediacji rodzice mogą uzgodnić kwestie dotyczące wykonywania władzy rodzicielskiej, kontaktów dziecka z rodzicami czy alimentów.
Postępowanie mediacyjne trwa od jednego do kilku spotkań, w zależności od potrzeb stron. Jedno wspólne posiedzenie mediacyjne to czas do 2 godzin.
W czasie konsultacji z mediatorem:

  • znajdziesz wsparcie w rozwiązaniu sytuacji konfliktowej
  • uzyskasz informację o procedurach mediacyjnych
  • dowiesz się jak rozpocząć mediację.